Informatiounen
 • 43, bd Pierre Frieden
 • L-1543 Luxembourg
 • Tel.: 42142-3442
 • Email:
 • Frequenzen
 • RTL Radio Lëtzebuerg kënnt Dir ënnert folgende Frequenze lauschteren:
  • 88,9 MHz an 92,5 MHz
  • iwwert Är Gemeinschaftsantenn an iwwert de Satelit
 • Redaktioun
 • Tél.: (+352) 42142 - 8000
 • E-mail: Redaktioun
 • RTL Déiererubrik
 • Wann der en Hausdéier vermësst ... deiererubrik@rtl.luoder rufft un: (+352) 42142-3441
 • Um Telefon
 • Fir d' Redaktioun: (+352) 42142-8000
 • WhatsApp mat RTL
 • Fotoen, Videoen, Commentairen, Remarken. Egal wat Dir eis matdeele wëllt, schéckt RTL ganz einfach eng WhatsApp op de 621 666 555
 • Sport
 • Tél: (+352) 42142-3434
 • Email: Sport
SMS Nummeren
SMS Number
(Short Code)
Price
(VAT included)
RTL Service
60330 0,12€
 • Planet RTL - Games
 • Radio - Feedback
 • Radio - Live SMS to Radio
 • Radio - Voting
 • Radio - Music Greetings
60331 0,12€
 • Impuls - Feedback
 • Impuls - Voting
60333 0,12€
 • Planet RTL - Live SMS to TV
62468 0,50€
 • Radio - Premium Games
 • TV - Premium Games
 • Internet - Premium Games
Wichteg: dësen Tableau ass just ee generellen Iwwerbléck iwwert de Gebrauch vun den RTL SMS Nummeren.
All Nummer kann awer fir aner Aktiounen gebraucht ginn wéi déi, déi hei beschriwwe ginn. An deem Fall gëtt déi Aktioun virdrun um respektive Media (Radio, Télé, Internet) am Detail explizéiert.
Falls et sech ëm eng surtaxéiert SMS Nummer (z.B. 62468 mat 0,50€) handelt, gëtt de Präis vun der SMS explizit annoncéiert.