E wichtege Kritär fir eng Aarbecht ze fannen, ass d'Ausbildung, den Diplom. Dofir ass dacks och eng Léier néideg. De Patrick Greis an d'Raphaëlle Dickes hunn elo Patronen op Besuch, déi Léierbouwen a Meedercher sichen.

20/05/2021 RTL Léierplazendag: fir Coiffeur, Elektroniker an Informatiker