Haut kann ee sech informéieren oder och eventuell direkt Neel mat Käpp maachen, an e Kontrakt ënnerschreiwen, wann déi zwou Säiten sech eens ginn.
Op der Cloche d'or ass zanter 8 Auer de Moien den RTL Jobcenter installéiert wou Patronen an Leit am Chômage sech begéinen, sech kenne léieren an iwwer d'Konditiounen vun der Stee diskutéieren.

02/02/2023 Jobdag: Fräiwwëlleg Zaldoten an e Kran-Chauffer
RTL
RTL