De Bléck an d'Zeitungen vun haut.
Mir hunn d'Inflatioun besser am Grëff.

06/12/2022 Presserevue