Et heescht nees Bic an de Grapp huelen an d’Bicher opschloen. Vun haut un, mussen nees d’Kanner aus dem Fondamental an d’Schoul goen. Et sinn dat 48.176 Kanner. Dovunner ginn der  121 an eng privat Grondschoul. An d’Kanner freeën sech schonn.

15/09/2016 Schoul-Rentrée am Fondamental