Ouschteren ass do, d'Riedelen och an och vill Millioune fir d'Notre-Dame, zu deenen 3 Theme wollte mir är Meenung héieren. D'Julie Dupont war mam Mikro ënnerwee

20/04/2019 Wochenëmfro