Wann een de Planzen schéin schwätzt soll dat bekanntlech hëllefen. Et muss een awer och soss nach e bësschen nohëllefen fir dass se besonnesch schéin ginn, an do gëtt et souguer zwou Méiglechkeeten, Jeannot Lacour.

19/06/2019 Tipp Gaart: Summerblummen