Ëmmer méi Leit gräifen éischter op den Online- wéi op den normalen Handel zréck. D’verännert Kafverhale wërft nei Froe fir de Verbraucherschutz op. Ëm des Theme bekëmmert sech zu Lëtzebuerg den europäesche Verbraucherzentrum, deen hei ee vun sengen 30 Sëtzer huet. Muer invitéiert deen Zentrum op eng Konferenz zum europäesche Verbraucherrecht, mam Schwéierpunkt Onlinehandel, an der Abtei Neumünster. En Iwwerbléck iwwert d’Theme mam Nadine Kremer:

18/06/2019 BAND Ukennegung Konferenz EU Droit des Consommateurs 17h50 -Kremer-