Leit eppes iwwer nohaltegt Liewe bäibréngen, dat ass d’Zil vun der Asbl  “Ecological Learning Center Luxembourg”. Mat der Ënnerstëtzung vun hire Member a ville Volontairen ass dës Associatioun zënter Juli am Gaang en Haus ze bauen. Bei mir am Studio ass elo d’Isabelle Henschen. Du waars op de Chantier kucken, ëm wéien Haus handelt et sech dann dobäi?

12/09/2019 TV Teaser