Um Dictionnaire sengem Dag luusse mer an de Lëtzebuerger Online-Dictionnaire, den LOD a froe wéi eng Wierder do am dackste gesicht ginn. Ouni d'Wierder ze zielen, mee intressant op esou engem Dag ass et natierlech och fir ze kucken wéi räich oder arem eis Sprooch u Wuertschatz ass. Wéi gesäit et aus mat Lëtzebuerger Wieder déi leider ëmmer méi an de Vergiess geroden a wat kéint ee maachen fir deen ale Wuertschatz besser ze erhalen? De Luc Marteling, Direkter vum 'Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch' probéiert Äntwerten ze ginn.

16/10/2019 Dag vum Dictionnaire (1)
16/10/2019 Dag vum Dictionnaire (2)