Wann ee Sendungen wéi Aktenzeichen XY kuckt, da mierkt een ëmmer nees dass och Abriecher an iwwerhaapt déi Gesellen déi een sech net rondrëm d'Hausdier wënscht, op allméiglech Tricken kommen, vir bei een eran.
De Marc Ragnacci, Commissaire en chef beim Service Preventioun vun der Police, kennt den Abriecher hier Uluecht. Gehéiert do och nach ëmmer d'Schellen derzou, wou een e Glas Waasser freet, an deen aneren hannen era geet?

23/10/2019 Tipp Sécherheet: Tricken vun den Abriecher