Genee wéi bei de Leit och, kennt et fir dass d'Hausdéieren en enormen Duuscht kréien. Dat kann u villen Ursaachen leien. d'RTL Déierendoktesch Romi Roth huet ee Fall matbruecht, wou elo glécklecherweis awer nees alles an der Rei ass, well mat Zäit eppes ënnerholl gouf.

14/11/2019 Tipp Déieren: Groussen Duuscht