Et goufen Zäiten do war de Bounekaffi och zu Lëtzebuerg e regelrechte Luxus. Eng rar Wuer. Trotzdem wollt keen op déi schwaarz Britt verzichten an esou sinn déi verschiddenst Mëschungen an den Tase gelant. Vu Malzkaffi iwwer Chigri.

17/11/2019 Letzebuerger Kuriositeiten