Wat huet de Schnapp mam Geschlecht vun de Kanéngercher ze dinn? d'RTL Déierendoktesch Romi Roth, weist eis dass dat engt méi mat deem aneren ze dinn huet, wéi ee mengt.

12/12/2019 Tipp Déieren: Kanéngercher déi néitschen