Kanner spillen a léiere vu sech aus - aus hirem eegene Wëllen. Si si vun Natur aus virwëtzeg, a géinge gär hir Welt entdecken - wa mer se da loossen! Dacks sinn Elteren onsécher a wëssen net op se hir Kanner genuch fuerderen, op se séier genuch léieren, an op se sech richteg entwéckelen. Hei ass et ganz gutt ze wëssen dass et fir d'Kanner keng besser Fuerderung gëtt, wéi hinne genuch Zäit a Raum ze gi fir ze spillen, Michèle Schons? 

12/12/2019 Et ass wichteg dass Kanner fräi kënne spillen

Kanner léieren net nëmme liicht wéi am Spill, ma d'Spille selwer ass och hir Manéier ze léieren. Anescht ausgedréckt, bei deene Klengen si Spillen a Léieren zwou Säite vun eng an därselwechter Medail.
Dass fir si och Spille méi wéi e rengen Zäitverdreif ass, gesäit een hinnen och un, wann een hinne beim Spillen nokuckt.
Etüden déi schonn an den 90er vun den Erzéihungswëssenschaftler Darling-Hammond a Snyder gemaach goufen hu bewisen dass Kanner eng ugebuere Freed um Spill hunn, spontan an experimentéierfreedeg sinn, a beim Spillen esou wéineg wéi méiglech vun Erwuessene virginn, strukturéiert an organiséiert wëllen an sech fräi entfale kënnen. Fachleit schwätzen hei vum fräie Spill. D'Resultat wat doraus ervirgeet beweist dass Kanner e puer Joer méi spéit eng besser Leeschtung an der Schoul bréngen. Kanner verschaffen och am Spill wat se grad beschäftegt an Evenementer aus hirem Alldag, positiv wéi och negativ Saachen.
Wann d'Kanner beim Spill an eng fiktiv Welt andauchen, entwéckelen se hir Fantasie weider. Eng gutt Fantasie hëlleft de Kanner spéider a ganz anere Beräicher, wéi zum Beispill abstrakt Prinzipien z'erkennen, oder mathematesch Formelen ze verstoen.
Fantasievollt Spillen léiert d'Kand och Duerchhalungsverméigen a fuerdert d'Motivatioun.
Och wa fräi Spillen esou vill positiv Eegenschaften huet, heescht dat net dass een d'Kanner just sech selwer iwwerloosse sollt. Wann Erwuessener oder eeler Kanner déi Kleng beim fräie Spill inspiréieren, da ginn domat nei Weeër fir hir Entwécklung op. Meeschtens ass et jo och esou dass d'Kanner nomaache wat se gesinn.