Wann et zolidd bléist, dann hu mir Mënschen et méi einfach a verkrauchen eis hannerwands. D'Déieren an der Natur mussen eng Stopp fanne fir net mat ewech ze gerappt ze ginn.

12/02/2020 Déieren am Wand

Natierlech seng Hausdéieren, den Hond an d'Kaz soll ee bei fermen Wand och dobannen halen.