All zweeten Donneschden ass eng Natur[musée]geschicht programméiert. Dat ännert och de Coronavirus net. Mee dës Kéier kënnt se gezwongenermoosse vun Habscht aus dem Homeoffice a live.

26/03/2020 Natur[musée]geschicht: de Mikrobiom