Eltere stinn an dëse Wochen och virun enger neier Erausfuerderung. Verschiddener mussen sech nämlech direkt em e puer Schoulkanner doheem këmmeren, an dernieft souert vläicht och nach e Spillschoulskand, wat den Ament net op d’Spillplaz kann. Wéi een dee Spagat meeschtere kann, huet d‘Michèle Schons erausfonnt: 

27032020 Schoul doheem - manner Drock

Dee Grousse brauch Hëllef an der Physik, déi kleng Schwëster gëtt am Däitschen net eens, a Loscht ze léieren hunn déi zwee schonn iwwerhaapt net. Niewebäi versicht een och nach den Homeoffice meeschter ze ginn, andeems een de Bëbee nach um Schouss derbäi juppelt, oder esou änlech.

Souwuel Eltere wéi awer och Kanner sinn an enger Ausnamesituatioun, an och doriwwer sollt oppe geschwat ginn, well och méi kleng Kanner verstinn firwat een elo bemol doheem ass. An doheem kann een fir t‘alleréischt mol méi lues trëppelen an eng Struktur opbauen. Och wann een elo méi laang schlofe kann oder och net esou fréi an d‘Bett muss, funktionéiert den Homeschooling ganz gutt wann een e puer gemeinsam Accorden opbaut. Wéini a wou geléiert gëtt, an och wéi laang.

Dernieft sollt een och als Elteren d‘Erwaardungen e gutt Stéck erofschrauwen, a vläicht de Kanner och mol aner Saache bäibréngen, wéi zum Beispill einfach doheem eng Hand mat upaken.

Och kënnen déi Grouss duerchaus deene Klenge verschidde Saache fir d’Schoul erklären, déi se selwer virun e puer Joer scho geléiert hunn. Ënnerstëtzung ass vun alle Säite méiglech. 

Zu gudder Lescht ass er wichteg z’akzeptéieren dass vläicht net alles gepackt gouf, oder dass een e bësse frustréiert ass, wann ee verschidde Saachen net direkt versteet.

Och Pause si wichteg, a Bildungsprogrammer fir déi kleng oder Léierspiller, déi een online fanne kann, sinn net oninteressant.

Dernieft kann een nach e puer ganz nei a wäertvoll Fächer an de Schouldag doheem mat abauen: nämlech Empathie, Bewosstsinn, an de respektvollen Ëmgang mateneen. 

Schaffe wat geet, an akzeptéiere wat net geet, an trotzdeem sech bewosst sinn, dass een d’Ausnamesituatioun mat Rou a Respekt iwwerbrécke kann. Well schliisslech wëlle mer gesond bleiwen a gutt duerch den Dag kommen.