D'Fondation Follereau ass eng ONG, déi zu Lëtzebuerg baséiert ass an an Afrika schafft. Zanter Joerzéngten setze se sech schonn fir e gudden Zweck an. Am Ufank hunn d'Mataarbechter sech vill géint Lepra agesat, mëttlerweil sinn hir Projeten méi villfälteg.

29/06/2020 Fondatioun Follereau Lëtzebuerg

D'Fondatioun schafft an der Bildung, an der Gesondheet a mat Stroossekanner, fir elo nennen déi ze nennen. Hiert Asa-Ggebitt ass Westafrika. De Joresrapport 2019 ass do, e Joer, an deem vill Projeten realiséiert goufen, och wann d'Situatioun op der Plaz net ganz einfach war, esou d'Directrice Conny Reichling. Siwen nei Gesondheetszentren konnten opgemaach ginn:

29/06/2020 Fondation Follereau 1

"Do hu mer der zwee konnten am Mali opmaachen, eng Maternité en plus,  am Togo och. Am Bénin hu mer eng e bësse méi speziell Maternité opgemaach, déi op engem Séi drop ass. Dann hu mer eng Annex fir eng Poliklinik an der Demokratescher Republik am Kongo opgemaach, wou dann och ka Chirurgie gemaach ginn."

© Pixabay

Et goufen och Sensibilisatiounen mat der Populatioun op der Plaz.

29/06/2020 Fondation Follereau 2

"Dat heescht mir konnten hinnen en Accès ginn op alles wat mat Waasser ze dinn huet, also alles wat mat Hygiène ze dinn huet . Dat hëlleft dann och fir de Corona e bësse méi a Schach ze halen. Wat d'Bildung ubelaangt, do kommen eng Rei Schüler hiren Ofschloss maachen; mir konnten 20 Kanner ee 'kit de démarrage' ginn, fir dass se hiren eegene Betrib kënnen opmaachen oder bei engem Patron schaffen."

Ville Stroossekanner gouf gehollef: si kruten et erméiglecht erëm zeréck an d'Schoul ze goen oder eng Beruffsausbildung ze maachen, fir esou onofhängeg ze sinn, falls se net méi kënnen bei hir Famill zeréck goen. Genitalverstümmelung ass leider Gottes och nach ëmmer en Thema:

29/06/2020 Fondation Follereau 3

"Mir hunn zwee Projeten: een am Mali an een am Burkina, wou mer Fraen hëllefen, déi Affer vun enger Genitalverstümmelung sinn. Do ass eng Prise en Charge ganz wichteg, well déi Betraffen vun hire Famillje verstouss ginn. Mir iwwerhuelen de psychologeschen a de medezineschen  Suivi, wou d'Fraen direkt en Encadrement kréien, opgeholl ginn a net méi alleng sinn. An enger zweeter Phas geet et drëms fir eng Ëmschoulung vun den Exciseusen ze maachen, fir dass se eng aner Beschäftegung fannen."

Hei fannt Dir weider Informatiounen: