Et ass nach laang net, wéi et war an dach gi schonn éischt Kulturmanisfestatiounen organiséiert, natierlech am Respekt vun de strenge Sécherheetsmesüren, dat heescht dobaussen oder dobanne mat vill Distanz op der Bün a beim Publikum. Mä d'Coronakris lancéiert och Projeten, Christiane Kremer.

07/07/2020 Kultur & Co