De Service krank Kanner doheem, dee vun der ASBL „Femmes en Détresse“ organiséiert gëtt, bitt eng individuell Betreiung vu kranke Bëbeeën a Kanner doheem un, wann d'Elteren sech net ëm d'Kanner kënne këmmeren, well se schaffe mussen. D'Kanner solle sou an engem gewinnten Ëmfeld déi beschte Méiglechkeete kréien, fir rëm gesond ze ginn.

03/07/2020 Service krank Kanner doheem

D'Nues, leeft, den hals deet wéi an den Houscht hält net op... dann ass wuel d'Emaarmung vun der Mama an dem Papa nach ëmmer déi beschte Medezin, wann ee vun de klenge Butze krank ass. Dat geet awer leider net ëmmer. Elengerzéier a Famille wou béid Elterendeeler schaffen, kenne bestëmmt d'Situatioun, wann op eemol moies eent vun de Kanner krank ass an ee séier ee muss fannen, deen op et oppasst. Wat maache wann ee kee fënnt oder wann ee muss bei den Dokter? D'Crèchen an d'Maisons Relais huele keng krank Kanner un, aus Récksiicht op déi aner.
Wee kuerzfristeg ee sicht, deen doheem op d'Kanner oppasst, ka vum Service "Krank Kanner Doheem" profitéieren, wéi d'Vicky Wagner erkläert.

Um Internetsite vu Femmes en Detresse, fed.lu, fënnt een de Service krank Kanner doheem, am beschten et ass een am Virfeld ageschriwwen an ugemellt, dass een am Fall wou eng Garde gefrot ass, net all déi Modalitéiten nach muss duerchgoen an d'Organisatioun och méi séier geet.