Wann en Déier d'Krallen schéin erausfuere kann, da sinn dat d'Kazen. A wat eis Fanger- an Zéiwenneel, dat sinn de Kazen hier Krallen. d'RTL Déierendoktesch Romi Roth weess wéi wichteg d'Fleeg vun de Krallen ass.

14-07-2020 Tipp Deieren - Krallen