Och wann een d'Gefill huet, dass eis Hausdéieren eis op d'Wuert verstinn, an souguer matfille kënne wat mir denken, da geet dat net onbedéngt och an déi aner Richtung. d'RTL Déierendoktesch Romi Roth huet haut e gutt Beispill, dass en Hondsmeeschter leider keng Gedanken liese kann, wann et dem Déier schlecht geet, a schonn guer net wou et him feelt.

11-08-2020 Tipp Deieren - schwammen