Eng OP ass fir e Mënsch ëmmer e groussen Agrëff an dat normal Liewen. Den Dokter Marc Keipes, Direkter vum Zitha Gesondheetszenter mengt awer och, dass een dat als Ofschloss vun engem Kapitel an als Ufank vun engem neien Kapitel gesinn soll. Souzesoen als Chance, an hien huet och eng Dokteraarbecht déi dat beleet.

15-08-2020 Tipp Gesondheet - Tubak virun OP