Wann een enzwousch d'Gesiicht vun de 4 Joreszäiten richteg gesäit, dann am Gaart an an der Natur allgemeng. De Summer ass nach net richteg erlaanscht, da muss een elo schonn dee naassen Hierscht an dee kale Wanter iwwersprangen. Op alle Fall wann der am Fréijoer gären Faarf am Gaart hätt

19-09-2020 Tipp Gaart (1) un Freijoer denken

Dass am Gaart net alles riicht wiisst, an een och emol op Problemer stéisst, weess och de Jeannot.

19-09-2020 Tipp Gaart (2) oppassen

Fir dass et zu kenge Réckschléi kënnt an een am Fréijoer awer net op seng faarweg Blummen ze verzichte brauch kann een nohëllefen. Dat souwuel beim leemegen Buedem, wéi och bei klenge gefréisseg Déieren. 

19-09-2020 Tipp Gaart (3) wei sech wieren

An nach emol dat wichtegst op de Punkt bruecht. Et soll een sech elo d'Fréijoer schonn an de Gaart huelen mam Som, net dass et a Vergiess geréit. Virdenken ass wichteg, vir no engem triste Wanter Freed fir d'A ze hunn.