Schoul emol anescht oder och nach Zooschoul genannt. Genee do kréien d'Schoulklassen am Beetebuerger Park sämtlech Informatiounen iwwert d'Déieren an d'Natur. An der Zooschoul wëll een elo erëm ufänken lues a lues Klassen ze empfänken, ma et wëll een awer och Material iwwert den Internet a Videoséancen offréieren. D'Marilyn Ewert am RTL-Interview.

30-09-2020 Beetebuerger Parc 3