Broschtkriibs ass den heftegsten Kriibs bei de Fraen – méi wéi 500 Frae kréinen all Joer des Diagnose. Dowéinst ass Preventioun ganz Wichteg. Europa Donna Lëtzebuerg sensibiliséiert d'Fraen zu dësem Thema an invitéiert Iech och fir beim virtuelle Broschtkriibslaf mat ze maachen. Well Beweegung ass wichteg, Astrid Scharpantgen.

10/10/2020 Tipp Gesondheet - Broschtkriibs Préventioun

weider Info kritt Dir op www.europadonna.lu