Ekologescht Bauen mam Fokus op Reduce, Re-use a Recycle- sou sinn d'Energiewoche vum 30. September bis den 10. Oktober iwwerschriwwen. Den Oekozenter Pafendall an de Mouvement Ecologique invitéieren nees fir vill Ablécker an d'Oekologescht Bauen ze kréien.
E weidere Fokus gëtt dëst Joer op Circular Economy geluecht, an anere Wierder Kreeslafgerecht bauen; d'Técla Kirsch vum Oekozenter Pafendall erkläert.

30/09/2020 Energiewochen 2020

Ekologescht Bauen mam Fokus op Reduce, Re-use a Recycle- sou sinn d'Energiewoche vum 30. September bis den 10. Oktober iwwerschriwwen. Den Oekozenter Pafendall an de Mouvement Ecologique invitéieren nees fir vill Ablécker an d'Oekologescht Bauen ze kréien.
E weidere Fokus gëtt dëst Joer op Circular Economy geluecht, an anere Wierder Kreeslafgerecht bauen; d'Técla Kirsch vum Oekozenter Pafendall erkläert.
Wann een natierlech kuckt wat de Ressourcëverbrauch weltwäit fir de Bau vu Gebaier, fir Infrastrukturen an och Stroossen iwwer 50 Prozent vum Gesamtressourcëverbrauch läit, an op der anerer Säit kuckt wéi an Europa d'Offallopkommes aus dem Bau sief et vun Offrëss vu Gebaier och iwwer 50 Prozent läit, dann ass et kloer fir ee Richtung Kreeslaffäeg muss goe fir d'Ressourcen ze schounen an den Offall ze reduzéieren.

Och den Engerieverbrauch bei der Produktioun vun de Materialer an de Baustoffer an deem domadder verbonnenem CO2-Ausstouss weist d'Wichtegkeet vun der Circular Economy. Dës Energiewochen hu Coronabedéngt eng aner Nues an dofir ginn et och virtuell Konferenzen, wéi elo dëse Mëttwoch Owend ëm 5 Auer. Do geet et ëm en EU-Fuerschungsprojet.
Wou et drëms gaangen ass de Beweis ze erbréngen, dat een en Haus mat e puer Etagen kann erriichten op Basis vu Rohstoffer, déi aus dem Recycling kommen an déi och esou matenee verbonne sinn, datt d'Verbindunge vun der Konstruktioun duerno reversibel sinn, dat heescht datt déi Baustoffer an dem Gebai nees erauskritt fir se nees ze gebrauchen oder fir se ze recycléieren.

Da ginn et awer och Visitten vu verschiddene Gebaier sur place.
Wéi eng Bëschcrèche zu Betzder, eng Holzmassivkonstruktioun, dann hu mir e Projet wou d'Bauhäre hiert Haus selwer wëlle bauen. Déi hunn do eng Holzständerkonstruktioun, déi si ausleeë mat Stréibotte vum Feld niewendrun. Déi och nees kënnen ausernee geholl gi fir op enger anerer Plaz nees agebaut ze ginn.

Dëst waren elo just e puer Beispiller, et ginn awer nach weider RDVen. Et muss ee sech umellen, sief et fir d'virtuell Konferenzen ze suivéieren oder mam Oekozenter d'Visitte sur place ze maachen. Natierlech dëst ganz am Kader vun de sanitäre Mesuren, déi och da sollten agehale ginn. 

Kalenner:

Mittwoch, 30. September 2020 um 17:00
Fachvortrag via Zoom von Andrea Klinge, ZRS Architekten Ingenieure: KREISLAUFGERECHTES BAUEN Ergebnisse aus dem EU-Forschungsvorhaben RE4 und Beispiele aus der Praxis  
Conférence sur la CONSTRUCTION CIRCULAIRE - Résultats du projet de recherche européen RE4 et exemples tirés de la pratique

Freitag,  2. Oktober 2020 um 18:00  
Besichtigung: HOLZMODULBAU MOUTFORT – NACHHALTIGKEIT UND NUTZUNGSFLEXIBILITÄT
Visite: Construction modulaire en bois à Moutfort

Samedi, 03 octobre 2020 à 10:00
Visite: ÉCOLE FONDAMENTALE ET MAISON RELAIS CYCLE 1 à HOWALD
Besichtigung: Grundschule Cycle 1 mit Hort in Howald  

Mercredi, 07 octobre 2020 à 17h30
Visite virtuelle par « Zoom »: CONSTRUCTION D’UNE MAISON DÉMONTABLE EN FIN DE VIE  
Virtuelle Besichtigung via Zoom: Umsetzung eines rückbaubaren Hauses am Ende des Lebenszyklus  

Vendredi, 09 octobre 2020 à 17h00
Visite: BËSCHCRÈCHE À BETZDORF
Besichtigung: Waldkita in Betzdorf  

Samedi, 10 octobre 2020 à 15h00
Visite: MAISON EN BOIS ET PAILLE RÉALISÉE EN AUTO-CONSTRUCTION À ERPELDANGE-SUR-SÛRE   
Besichtigung: Haus als Holz-Strohkonstruktion zum Selberbauen in Erpeldingen an der Sauer  

Für alle Besichtigungen ist eine vorherige Anmeldung unter oekozenter@oeko.lu oder Tel. 43 90 30 40 erforderlich. Bei den Vor-Ort-Besichtigungen bitten wir Sie, die Abstandsregeln zu beachten und eine Maske zu tragen. Die Projekte werden außerhalb der Gebäude vorgstellt und die Besichtigung von geschlossenen Räumen werden in kleineren Gruppen organisiert.
Detaillierte Informationen finden Sie auf www.oekozenter.lu.
Wir würden uns auch über einen Besuch der Presse bei einer unserer Besichtigungen freuen und danken Ihnen jetzt schon für Ihr Interesse und Vorankündigung.

Hei ginn et weider Detailer: