Et gëtt jo ëmmer nees behaapt dass en Hond a säin Meeschter reng äusserlech beieneen passen. Mat anere Wieder kann ee sech säin Mupp ukucken an et kuckt een quasi an e Spigel? Ass dat wierklech esou, respektiv wéi soll ee sech iwwerhaapt säin Hausdéier eraussichen. Sou eng Uschafung wëll gutt iwwerluet sinn mengt och d'RTL Déierendoktesch Romi Roth. Ginn d'Veterinären dann iwwerhaapt ëm hire Rot gefrot?

29-09-2020 Tipp Deieren (1) Wei en Hausdeier

Et heescht jo och dass Kanner wéi Kaz an Hond sinn wa se sech net verdroen. Kazen an Hënn verdroe sech deemno wierklech guer net, Romi?

29-09-2020 Tipp Deieren (2) Wei en Hausdeier

Wéi bei all grousser Uschafung am Haus, soll ee sech also och wann en Déier an d'Haus kënnt d'Saach gutt iwwerleeë an d'Käpp vun der ganzer Famill beieneen strecken. T'ass jo och e bësschen mat Aarbecht verbonnen déi reegelméisseg ufält.