Et ass Weltmännerdag. Loosse mer eis eemol vum eigentlechen Thema, mat deem dësen Dag sech beschäfteg oflenken do geet et drëm, dass de Mann sech besser soll ëm seng Gesondheet këmmeren, Mee kucke mer mol op d'Wiese "Mann". Wéi huet den Herbert Grönemeyer gesongen: "Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit". Wéi wier et also mat e puer Fakten iwwer Männer.

03/11/2020 Weltmännerdag - 1