Haut ass den Internationalen Dag vun de Migranten. An deem Kader presentéiere mir Iech iwwert den Dag e puer Infrastrukturen déi sech hei am Land fir d'Migranten asetzen. Hei zu Lëtzebuerg spillt d'Asti do eng grouss Roll.

18/12/2020 Dag vun de Migranten - Asti

D'Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés asbl, kuerz Asti genannt, besteet well zanter méi wéi 40 Joer ënnert dem Motto "Zesumme liewen, zesumme schaffen, zesummen decidéieren". Si versiche Brécken tëscht deene verschiddene Communautéiten ze bauen, mat Projeten ze agéiere fir e besseren Zesummenhalt an der Gesellschaft ze hunn. Do donieft probéieren si och ze weisen, dass e Land wéi Lëtzebuerg d'Migratioun brauch, ob dat déi sinn déi sech hei nidderloossen well se heihinner schaffe kommen oder am Kader vun enger Familljenzesummeféierung oder well se all Dag iwwer d'Grenz heihinner als Frontalier kommen.

Ma dacks huet de Begrëff "Migratioun" eng negativ Konnotatioun an déi domat verbonnen Integratiounschwieregkeeten an Differenzen. Dofir ass et wichteg, grad op dësem Internationalen Dag vun de Migranten, déi positiv Aspekter ze beliichten an d'Wichtegkeet vun der Migratioun fir e Land wéi Lëtzebuerg ze ënnersträichen. Laura Zuccoli, Presidentin vun der Asti:

"Fir eis ass d'Migratioun eng Chance fir eist Land. Dat si jonk Leit déi heihinner schaffe kommen, déi zum Wuelstand bäidroen an déi och duerch hier Diversitéit e Räichtum, net nëmmen um Gebitt vun der Ekonomie mee och vum soziale Liewen a vun der Kultur mat sech bréngen. Fir eis ass et wichteg, dass een déi Migratioun als eppes Positives gesäit an dass een se och an deem Sënn och als gläichberechtegt zu eis Lëtzebuerger gesäit an hinnen also déi selwecht Rechter a Flichten natierlech opgëtt, also och am Kader vun de selwechte Rechter, d'Rechter zum Walrecht."

Méi wéi 20000 Leit kommen all Joer op Lëtzebuerg, sief et well se eng Aarbecht hei fonnt hunn oder am Kader vun enger Familljenzesummeféierung:

"D'Migrante sinn d'Reegel, d'Flüchtlinge sinn u sech d'Ausnam. Si kommen heihinner, hëllefen eis de Wuelstand opzebauen dee mer kennen. Si sinn immens wichteg fir eis Ekonomie well dat sinn zum Deel Migrante mat héichqualifizéierten Diplomer oder Leit déi an der Konstruktioun oder an der Restauratioun schaffen. Mir brauchen se och well doduerch dass si heihinner komme mat hire Famillen, hire Kanner eis Demographie hei zu Lëtzebuerg natierlech gestäerkt gëtt. Et ass also fir Lëtzebuerg, wat e Land par Excellence vun Immigratioun ass, eng wichteg Komposant. Si si wichteg fir eis Ekonomie a mir brauchen se."

Et ass esou, dass mir hei zu Lëtzebuerg all Joer ganz vill Leit hunn déi sech hei nidderloossen. Do stelle sech Froen zu de Pabeiere fir sech hei nidder ze loossen, vum Accès fir e Logement, wéi ee ka seng Kanner aschoulen awer och Froe wéi een d'Sprooche léiere kann déi hei gängeg sinn:

"Well déi Leit sech dann un eis wenden, versiche mir mat Projeten, mat Virschléi un d'Politik, op hier Problemer anzegoen andeems mer zum Beispill bei der Praxis vun der Sprooch, well d'Leit et schwéier hunn hei zu Lëtzebuerg lëtzebuergesch ze üben, proposéiere mir ganz einfach, dass d'Leit kënnen d'Praxis vun der Sprooch iwwer Internet maachen."