D'Gemeng Stengefort ass zanter e puer Joer am Gaang sech intensiv fir eng Gläichstellungspolitik op kommunalem Niveau anzesetzen. Dozou zielt natierlech och d'Gläichstellung tëscht Fraen a Männer. Viru gutt 2 Joer hu si dann och d'Charte européenne pour l'égalité des chances entre femmes et hommes dans la vie locale ënnerschriwwen. Vun deem Moment war et dunn och relativ séier kloer, dass en eegestännege Service misst an d'Liewe geruff ginn deen dann haut och en Place ass. Ëm wat esou ee Service sech këmmert, wollt d'Nicky Soisson wëssen.

08032021 Weltfraendag Service vun der Chanceglaichheet an der Gemeng Stengefort

Chancëgläichheet bedeit, dass all Mënsch déi selwecht Chancen huet an dat onofhängeg vu sengen Originnen, sengem Alter, sengem soziale Status, sengem Geschlecht, ob en elo eng Behënnerung huet oder net. De Service fir d'Chancëgläichheet ass deemno dofir zoustänneg dëst op kommunalem Niveau bei senge Bierger ze garantéieren. Deementspriechend falen d'Volete wéi d'Jugend, den 3. Alter sou wéi och d'Integratioun, d'Inclusioun an natierlech och d'Gläichstellung tëscht Fraen a Männer ënnert dëse Service.

D'Gemeng Stengefort hat dann och bei engem Projet Pilote vum Gläichstellungsministère tëscht Fraen a Männer deelgeholl an eng Konventioun opgestallt wou kloer dra festgehale gouf e Plan d'Action auszeschaffen. Dëse Plan d'Action sollt da fir déi kommend Joren konkret Projeten um lokalen Niveau virgesinn. De Sammy Wagner, Schëffen fir Chancegläichheet an der Gemeng Stengefort erkläert:

"E wichtegen Akzent dobäi ass virun allem och, dass mir eis Bierger aktiv wëlle mat abannen an natierlech och eis Gemengeservicer. Ech menge mir sinn als Gemeng en Déngschtleeschtungsservice, mir hu Guicheten, déi um Bierger schaffen, mir hunn awer och e Service technique, dee Projete realiséiert wou scho fréizäiteg muss u verschidde Saache geduecht ginn. Mir hunn awer och hei als Gemeng Stengefort wou mir eis eege Maison Relais e Betreiungskader zur Verfügung stellen, en am non-formellen Bildungsoptrag hunn. Och do kënne mer Akzenter setze bei der Formatioun vun eisen eegene Leit bei de Projeten, déi mir an eiser Maison Relais realiséieren. An ech mengen do si mir grad als Gemengen an der Positioun, dass mer no um Bierger sinn, no u konkreten Aktiounen um Terrain fir och wierklech an Zukunft eng méi gerecht, besser Gläichstellung tëscht Fraen a Männer ze kréien an dat am Fong och vu kleng op kënnen de Kanner virliewen."

Fir dëse Service opzebauen, gouf dann och eng Persoun rekrutéiert. D'Jil Thurmes, Chargée de l'égalité des chances vun der Gemeng Stengefort huet lescht Joer am November ugefaangen an huet nach eng Jett Aarbecht viru sech:

"De Service huet vill Funktiounen. Zum enge gëtt intern geschafft sou zum Beispill soll all Kommunikatioun, déi vun der Gemeng erausgeet fir all Bierger zougänglech a verständlech sinn. Et soll awer och garantéiert ginn, dass d'Gebaier vun der Gemeng Stengefort fir jiddereen accessibel sinn och zum Beispill fir déi Leit am Rollstull. Aus deem Grond ass et ebe wichteg, dass een d'Bedierfnisser vu senge Bierger kennt an och dorobber ageet. D'Ongläichheete sollen eben opgedeckt ginn an et soll och d'Diversitéit gefërdert ginn also valoriséiert ginn. Zum aneren ass eben och d'Sensibiliséierung an d'Informéieren an allen Themefelder vu grousser Wichtegkeet."

De Besoin koum virun allem dohier, dass d'Chancegläichheet e wichtege Volet fir d'Zesummeliewen a Wuelfillen an der Gemeng ass an och en Thema ass, wat ëmmer méi present ass. Et ass effektiv nach guer net sou laang hier, dass d'Frae mol nach net hunn dierfte wiele goen oder dass Transgender nach en Tabuthema war. Och wat d'Gläichberechtegung vun der Fra ugeet, ass een hei an der Gemeng aktiv:

Wat mir als Stengeforter Gemeng maachen ass zum Beispill, dass mir probéieren nei Stroossen no Frae mat engem Virbildcharakter ze nennen. Am Kader vum Weltfraendag hu mer eng Expo organiséiert. Se heescht "Derrière les chiffres". Do ass et am Fong d'Gewalt am Stot déi ervir gehuewe gëtt. "

Ma och fir d'Orange Week, wou et spezifesch ëm Gewalt géint d'Frae geet, ass d'Gemeng all Joer mat enger Aktioun dobäi.