D'Lëtzebuerger Biozieler sinn illusoresch.
Dat seet den neie President vun der Bauerenzentral, Christian Wester. Hie war de Moien den Invité vun der Redaktioun.
Allgemeng wéilt ee bei der Bauerenzentral an der Konitinuitéit weider fueren. Pit Everling

16/04/2021 Christian Wester 12h20 - Reportage Pit Everling