An der Déierepensioun Hoka um Lampecher Gaart fënnt een net nëmme Muppen a Kazen déi hei an der Pensioun sinn, mee parallel dozou kommen och Hënn daagsiwwer an d'Crèche. Do kommen dann och direkt e puer Hënn zesummen. Nicky Soisson.

18/06/2021 Den Dagesoflaf an der Lampecher Déierepensioun

Hei ass ee Moies well fréi um Dill. Ab hallwer 7 kënnen d'Leit déi schaffe ginn hiren Hond well bréngen. Hei si se da gutt versuergt, si kënnen eraus a mat deenen anere spillen a waarden net eleng doheem, dass hire Meeschter nees heem kënnt. Den Dagesoflaf vun de Leit déi hei schaffen, ass genee geplangt. Moies kënnen d'Muppe vir d'éischt mol eraus op d'Wiss fir sech propper ze maachen a ginn da gefiddert. Dono gëtt gebotzt, wat iwwregens e grousse Bestanddeel vun der Aarbecht an esou enger Pensioun ass. Nodeems d'Muppen verdaut hunn, gëtt da mat hinne gespillt, et geet ee mat hinne spadséieren a si gi verwinnt wéi doheem. Dat selwecht gëllt natierlech och fir d'Kazen, mam Ënnerscheed, dass dës net spadséieren oder eraus op d'Spillwiss ginn. Ma och si sinn hei gutt opgehuewen. Se liewen zesummen a grousse Raim mat enger Terrass op där si sech fräi beweege kënnen ouni dass ee riskéiert, dass se fortlafen.

Déi Hënn déi hei an der Vakanz sinn, un all hiert eegent Zëmmer fir ze schlofen, dat mat enger klenger Terrass wou si och nuets kënnen eraus wann et hinnen dono ass.

D'Irene Grauer, Responsabel vun der Hoka, der Déierepensioun vun der Apemh, schafft hei zesumme mat den encadréierte Leit déi intellektuell beanträchtegt sinn. Eng Zesummenaarbecht déi wonnerbar klappt an et spiert ee richteg déi Rou déi hei op d'Hënn an d'Kazen iwwergeet. Déi Leit déi hei ugestallt sinn, dierfen allerdéngs keng Angscht virun den Déieren hunn a solle Freed drun hu sech mat hinnen ze beschäftegen. Ma déi meescht vun hinne si well souwisou mat Déiere gewinnt, sief et duerch hier fréier Aarbechtsplaz am Beetebuerger Park oder well se doheem mat Déiere liewen oder grouss gi sinn.

D'Pensioun sou wéi d'Crèche fonctionéiere 7 Deeg op 7 an och Nuets gëtt dofir gesuergt, dass et den Déiere gutt geet. Et ass ëmmer Personal sur place a falls et néideg ass, geet een och nuets mam Déier bei den Dokter.