Et ass eng Affär, déi ënner Ëmstänn geschwënn gekläert ass. Rieds geet vum Gastronomie-Zelt, dat de Proprietär vum Mamer Camping, an enger Natura-2000-Zon soll opgestallt hunn, ouni dass hien dofir eng Autorisatioun hat. Elo stellt sech eraus, dass dat vläicht guer net stëmmt. Maxime Gillen.

02/09/2021 BAND Suivi Mamer Plage 7h15 -gillen- (INTERNET)

Gréngzon Jo oder Nee? Dat ass d'Fro, déi sech elo fir de Camping zu Mamer stellt. Wéi den Affekot vum Proprietär a sengem Recours géint de Baustopp vum Zelt erkläert, weisen d'Pläng vum PAG vun der Gemeng, dass nëmmen en Deel vum Camping an der Natura-2000-Zon läit. Dat ass dem Proprietär Roy Reding awer och eréischt no eisem Reportage iwwert dës Affär bewosst ginn.

CUT „Majo dat war echt. Dir hat mir jo am Interview d'Fro gestallt 'Dir sidd Iech jo awer bewosst, dass dat Natura-2000 ass?' an du sot ech Jo, dat ass esou. Doropshi gouf ech awer vu verschiddener Säit kontaktéiert vu Leit, déi eppes dovu kennen, déi soten 'Här Reding kuckt op de Pläng, et ass nëmmen dat lénks vum Wee, wat Natura 2000 ass. Et ass esou e Wee, deen duerch eise Camping geet an d'Zelt steet riets vun deem Wee an dat ass effektiv net Natura 2000.“

Esou weisen dat och d'Pläng um Geoportail. D'Ministesch hat d'Decisioun fir d'Constructioun vum Zelt ze stoppen op Basis vun engem Rapport vun der Naturverwaltung geholl. Sollt sech erausstellen, dass dëse Rapport falsch war an deen Deel vum Terrain, op deem d'Zelt opgeriicht gouf, effektiv net méi an der geschützter Zon läit, misst d'Ministesch dës Decisioun dann theoretesch och revidéieren.

CUT „Ech géif emol dovun ausgoen, dass dat esou ass. De Maître Urbany huet och e Recours gracieux gemaach am Numm vun der Bedreiwergesellschaft. Ech hoffen, dass mir do elo e positive Bescheed kréien, dass de Ministère agesäit, dass do en Iertum geschitt ass an dass een op engem Camping selbstverständlech en Zelt dierf opriichten an exploitéieren.“

Den eigentleche Restaurant um Camping, deen dann och wierklech an der Gréngzon läit, gëtt aktuell nach renovéiert. Dat awer alles mat den néidegen Autorisatioune vum Ministère.