Architektonesch ass e Stadion eng Erausfuerderung. Wéi mécht ee wat a wat hätt d'UEFA gären. En Challenge dee gutt gemeeschtert gouf. Et goufen e puer flott Effekter ëmgesat. Wat de sportleche Wee vum Stadion ugeet, sou schéngt een hei an nächster Zukunft nach aner Méiglechkeete wëlle bidden.

24/09/2021 Am neie Stadion: D'Architektur an de Sport
RTL

De Stadion muss ganz kloer den Ufuerderungen vun der UEFA gerecht ginn. Villes ass do gereegelt villes muss stëmmen a passen, och de Site. Op der Fassad fënnt een eng 560 Elementer, déi sougenannte Losangen hu missen zesummegesat ginn. Fir dat ze maache koumen nach eemol 1000 Elementer mat dobäi. Et gesäit een Luucht op dëse Fassad vu baussen an et gesäit een se och vu bannen.

De Projet an den Entworf vum Stadion war direkt gutt.
Wat d'Sportlech Offer ugeet, sou ass d'Simon Beissel der Meenung, dass een duerchaus nach déi eng oder aner Sportaart kéint ophuelen. Ma am Sport ass net einfach Nowuess ze fannen. De Schoulsport muss méi gefërdert ginn. Et muss méi Ekippesport gemaach ginn. Hei léiert ee Fairness, Gewannen an awer och verléieren.
Ma et ass een am Gaangen déi néideg Schrëtt ze goen, fir dass sech eppes deet.

RTL

Kuckt hei de Livestream vun der Aweiungszeremonie: