Wéi geet et de Mënschen zu Lëtzebuerg?
Dat ass eng Fro op déi de Statec mam LIW, dem Luxembourg Index of Well-Being, eng Äntwert well ginn.
E besteet aus objektiven Critèren a gëtt als Complement zu den traditionellen Indicateure gesinn, mat deenen de Räichtum vun engem Land gemooss gëtt. Dat heescht de PIB, also de Bruttosozialproduit an de Revenu national Brut.
Dëst Joer läit de Fokus natierlech nach emol op der Pandemie, Dany Rasqué

20/01/2022 Statec fir 7h20 ONLINE!!!!!!!!!!!!!!!!DR