Et ass een ni ze al fir nach eng weider Sprooch ze léieren, dat gi mer haut um europäeschen Dag vun de Sproochen och beim INL gewuer, dem Institut National des Langues, wou eisen RTL Reporter, den Dag Vinkowski haut um Dag vun hirer Rentrée d’Directrice trëfft.

26092022RTReporter EuropaSproochenDag 7h20 INL Radio

Wéi een do um INL ka Sprooche léieren, a wéi dat déi verschidde Kulture méi no bréngt dat gitt der am Web Reportage gewuer, och de Link bei dës Schoul fir Erwuessener fannt der iwwert radio.rtl.lu

26092022RTReporter EuropaSproochenDag 7h20 INL Web