Den "Aidant", sief et e Familljemember oder Bekannten, spillt eng wichteg Roll an der Begleedung vun enger Persoun déi en Deel vun hirer Autonomie verluer huet. Ma sech selwer ze schützen an esou sou laang wéi méiglech hëllefen ze kënnen, ass dofir vu gréisster Wichtegkeet. Nicky Soisson.

22/09/2022 Gutt a Form: "Aidant" sinn a bleiwen - eng duebel Aufgab

Hei geet et kengesfalls drëms d'Betreiung ze reduzéiere mee et geet vill méi drëms effektiv an optimal ze hëllefen an dobäi seng Reserven ze schütze fir sech sou am Privat- oder am Beruffsliewe weider kënnen ze engagéieren a seng Gesondheet kënnen ze erhalen. Carole van der Zande, Chargée de direction vum Club Senior "An der Loupescht":

"Wa mer dovunner ausginn, dass dem "Aidant" seng Roll eng Duebel ass, dat heescht no deem Gefleegtem kucke mee sech och selwer dobäi net ze vergiessen, dann ass et wichteg, dass e sech selwer schützt fir esou sou laang wéi méiglech hëllefen ze kënnen an dofir ass dat vu gréisserer Wichtegkeet, dass en oppasst op seng Reserven. A wéi erhält en déi? Dat ass eben déi Fro déi all "Aidant" sech soll stellen."

Wichteg ass et op alle Fall iwwert seng Roll ze schwätzen an déi Charge déi doduerch op een duer komm ass.

"Oft huet ee sech déi net fräiwëlleg gewielt, déi kënnt sou op een zou. Dir sidd net eleng, oft mierkt Dir, dass ronderëm Iech nach Leit sinn an da ginn et verschidde Méiglechkeete wéi ee sech kann Hëllef huelen. Fir sech zum Beispill Fräiraum ze verschafen, ass et wichteg, dass ee ronderëm sech schwätzt."

D'Leit aus dem soin à domicile, zum Beispill, kënnen engem do Hëllef ginn fir sech dëse Fräiraum ze schafen.

"Et ass esou, dass d'Offer vun Help soins à domicile wierklech ganz villfälteg ass. Et geet wierklech vun der Betreiung fir déi Persoun déi Hëllef brauch. Awer och hu mer Servicer wéi e Club Senior wou et Aktivitéite gi wou fir jiddereen eppes dobäi ass, wou Dir Iech déi Aktivitéit kënnt eraussichen déi Iech zouseet, fir Jonk an Al ass do eppes dobäi, einfach fir e flotte Moment ze verbréngen."

Dat ass natierlech méi einfach gesot wéi gemaach, wier do net eng gewësse Culpabilitéit:

"D'Scholdgefiller ass en anert grousst Thema wat opkënnt, ass et dach esou, dass ee quasi selbstverständlech an déi Roll vum "Aidant" eragerutscht ass, sech dat net selwer erausgesicht huet an dat mécht et, dass ee sech selwer déi Ufuerderunge stellt där Roll gerecht ze ginn an déi Roll déi ass esou riseg grouss, déi kann esou riseg grouss sinn, dass dat da ganz normal ass, dass dann déi Scholdgefiller matkommen."

Ma andeems ee fir säi perséinlechen Equiliber suergt, hält een anengems d'Scholdgefiller kleng. An Tipps wéi een dat am Beschte mécht, kritt een op der 2. Editioun vun der "Journée de l'Aidant", de 7. an 8. Oktober, wou e gutt gefëllte Programm uechtert d'Land gebuede gëtt.