Wann een u Bio denkt, kommen engem verschidde Saachen an de Kapp. Zum Beispill Bioprodukter.
Déi mussen awer natierlech och produzéiert ginn, an dem Fall vun engem Biobauer. Mir hu mam Tom Kass geschwat, deen als Biobauer fir den EU-Bio Präis nominéiert ass.

Interview 2: Bio-Aktiounsdag 2022