Mir sinn haut scho vill iwwert Biolandwirdschaft an och iwwert SO-LA-WI, also Solidaresch Landwirtschaft gewuer ginn. Mee natierlech gëtt Biolandwirtschaft och kontrolléiert an et muss definéiert ginn, wat "Bio" eigentlech ass. Méi doriwwer hei am Interview mat der Madamm Monique Faber vun der ASTA

Interview 5: Bio-Aktiounsdag 2022