Am leschten Interview aus dëser Serie, kucke mir mam Gerber Van Vliet wéi de Landwirtschaftsministère nach hëlleft fir datt méi Bioproduiten op den Teller kommen.

Interview 6: Bio-Aktiounsdag 2022