Vun dësem Schouljoer u soll d’Hausaufgaben-Bichelchen an de Schoulen duerch eng digital Versioun, en E-Bichelchen ersat ginn. Schluss also mat der bonne Nott an de Stickeren. Firwat dat elo sou ass a wéi dat genee fonctionéiere soll, wollte mir vum Lex Folscheid aus dem Educatiounsministère wëssen.

27/09/2022 D'E-Bichelchen kënnt an d'Schoul

De Grond firwat dat berüümt Hausaufgabenheft elo duerch eng digital Versioun soll ersat ginn, ass simpel: den Eltere wéi och de Schüler soll d’Liewe méi einfach gemaach ginn, wéi de Lex Folscheid erkläert:

«Et ass sou, datt d’Elteren op ee Bléck iwwer d'Applikatioun gewise kréien, wat d’Hausaufgabe vum Kand sinn an ob d’Kand d’Hausaufgaben deemno wéi schonn an der Maison relais gemaach huet. Et ass awer och sou, datt heiriwwer d’Zesummenaarbecht tëschent der Maison relais – wann d’Kand dann an eng Maison relais geet – an dem Enseignant an den Eltere méi einfach gëtt, well jiddereen op enger Plaz ka Remarken androen wann d’Kand zum Beispill Schwieregkeeten hat»

Dës Zesummenaarbecht soll et dann och der Joffer, respektiv dem Schoulmeeschter méi einfach maachen:

«An den Enseignant, moies wann en an d’Schoul kënnt, kann op ee Bléck gesinn an der Applikatioun, ob d’Kanner alleguerten d’Hausaufgabe gemaach hunn an ob se Schwieregkeeten haten. Hie kann dann direkt am Cours dorobber opbauen»

Mä wéi genee kann ee sech d'E-Bichelchen dann elo virstellen?

«D’elektronescht Bichelchen ass eigentlech eng Internet-baséiert Plattform, wou ee sech eng Kéier kann iwwert eng Website umellen. Mir mengen awer, datt vill méi wéi dat wäert an Applikatioune genotzt ginn, déi am Moment op Apple- oder op Android-Plattforme wäerte lafen an déi d’Leit sech kënnen an den nächsten Deeg och iwwer Plattformen eroflueden»

Fir de Login muss ee sech aktuell nach iwwer LuxTrust authentifizéieren. Et gëtt awer dru geschafft, fir dëst an Zukunft méi benotzerfrëndlech ze gestalten, fir datt ee sech net all Kéier op en neits authentifizéiere muss. Am Moment ass d'E-Bichelchen allerdéngs nach a senger Pilotphas.

«Mir wësse lo beim Schoulufank, datt ganz vill Enseignanten, Schüler an Elteren aner Suergen hunn. Dofir hu mir lo gesot, datt mir déi Phas wëllen ofwaarden an da lo réischt vun uganks Oktober un de Fokus op déi nei Applikatioun leeën an do och wëllen de Schoulen hëllefen, fir no an no déi Applikatioun vum elektronesche Bichelchen ze benotzen. Mir wëllen do den Enseignanten awer och de Maisons relaisen an den Elteren Zäit ginn, dofir ass dat elo am Ufank och nach net obligatoresch, mä mir hoffen, datt sech dësen Outil bis zum Enn vum Schouljoer wäert kënnen duerchsetzen, mat enger ganzer Rei vun neien Applikatiounen a Funktionalitéiten, déi mir nach wäerten entwéckelen. A wou mir eigentlech confiant sinn, datt dat doten e flotten Outil wäert sinn, deen de Leit um Terrain, d’Liewen méi einfach wäert maachen»

Zanter dem 1. September konnten Enseignanten d'E-Bichelchen scho mol fir sech testen, ier et lo am Oktober wärend dem Schouljoer zum Asaz komme soll. Ob et sech laangfristeg duerchsetze wäert, bleift also nach ofzewaarden. D'E-Bichelchen ass natierlech gratis, eenzeg Viraussetzung, ass, datt een e Smartphone oder Computer huet.