Den Dokter Gérard Schockmel ass Dokter fir Maladies infectieuses am Hoptial Kirchberg an den Infektiolog war e gefrote Mann an der Pandemie.

24/11/2022 Dr. Gérard Schockmel

Kann een dann elo och nach vu Pandemie schwätzen? E puer Länner hu beriicht, d'Corona-Epidemie wier eriwwer, wat seet de Dr Schockmel?
Wat mécht en Infektiolog, wa keng Pandemie ass?

Wou engagéiert de Gérard Schockmel sech gären?