Wien hei zu Lëtzebuerg an de Supermarché geet, dee gesäit, dass eis Rayone gutt gefëllt si mat Produiten aus dem Ausland. An dat ass och absolut näischt Aussergewéinleches fir eis. Wat mir allerdéngs manner gewinnt sinn, ass, eis Produiten am Ausland ze begéinen.

02/12/2022 Lëtzebuerger Produiten am Ausland

An dobäi ginn ongeféier 80% vun eiser nationaler Produktioun exportéiert, de Gros dovunner natierlech an d'Groussregioun mee deen een oder anere Produit awer och méi wäit. Wat alles sou an d'Ausland geet, weess d'Edith Stein vun der Ekipp "Affaires internationales" bei der Chambre de Commerce:

02/12/2022 Lëtzebuerger Produiten am Ausland cut 1

An dat geet queesch duerch de Gaart:

02/12/2022 Lëtzebuerger Produiten am Ausland cut 2

Eng vun eise Lëtzebuerger Firmen, déi 85% vun hirer Produktioun exportéieren, fënnt een zu Klengbetten. Nieft der Schmull an dem Miel, produzéiert "Les Moulins de Kleinbettingen" och verschidde Mëschungen déi een iwwregens och déi aner Säit vum Atlantik fënnt. Jean Muller, CEO vun der Klengbettener Millen:


02/12/2022 Lëtzebuerger Produiten am Ausland cut 3

A fir hier Gamme ze completéieren, proposéiert "Les moulins de Kleinbettingen" awer och traditionell amerikanesch Produiten wéi déi Pancake Mëschung déi ee souwuel hei wéi och an Amerika ze kafe kritt.

Haut sinn et da well 5 Joer, dass d'Millen um amerikanesche Marché Fouss gefaasst huet.

02/12/2022 Lëtzebuerger Produiten am Ausland cut 4

OFSO: Hand op d'Häerz: iergendwéi ass een dach e bëssi stolz wann ee sou e Produit aus eisem klenge Land an der grousser, wäiter Welt begéint, nee?