An deene meeschte Länner mécht Plastik de gréissten Undeel vum Offall aus. Well awer nëmmen e klengen Deel heivunner recycléiert gëtt, stellt de Plastiksoffall e seriöe Problem fir den Ëmweltschutz duer. Fir dësem Meeschter ze ginn, fuersche Wëssenschaftler aktuell un engem Enzym, deen an der Lag ass Plastik ze friessen. Ob sech de Plastik-Problem an Zukunft domadder léise léisst, huet eis den Tim Huber, Fuerscher um Luxembourg Institute of Science and Technology gezielt.

18/03/2023 Enzymer, déi Plastik friessen

Mä fir d’alleréischt emol: Wat ass een Enzym iwwerhaapt Här Huber?

"Enzyme sind Proteine oder Eiweiss-Verbindungen, und kommen in allen lebenden Organismen vor. In Menschen, als auch in Tieren, Pflanzen und auch Bakterien. Enzyme haben da in den Zellen die Rolle, chemische Reaktionen zu beschleunigen und uns helfen sie zum Beispill bei der Verdauung, also dem Aufschluss von Nahrungsmitteln"

Fir ze verstoe wéi sou een Enzym Plastik «friesse» kann, muss ee fir d’éischt mol wëssen, aus wat sech Plastik zesummesetzt. Eenzel Bausteng sinn hei am Spill, wéi eis den Tim Huber weider erkläert:

"Plastik, also sogenannte Polymere im wissenschaftlichen Kontext sind lange Ketten von Einzelbausteinen. Die Einzelbausteine nennt man auch Monomere, also kleine Moleküle wie zum Beispiel Kohlenstoff oder Wasserstoff, die in ihrer langkettigen Verbindung eben ein Polymer erstellen oder das was wir normalerweise Plastik nennen"

Deemno wéi kann een Enzym esou Polymeren, respektiv Plastik, friessen. Ma wéi ee sech dat genee virstelle kann, huet eis de Fuerscher vum LIST och erkläert:

"Enzyme, also die richtigen Enzyme, wenn sie die richtigen Verknüpfungsstellen an ihrer Oberfläche haben, können sich an diese lange Kette anbinden und sie dann sozusagen zerschneiden. Also die langkettigen Moleküle in kurzkettige Moleküle aufspalten bis man diese Einzelbausteine, also die Monomere zurückerhält"

E bëssen eppes vum Plastik bleift dobäi iwwereg, theoretesch ass et awer méiglech, dass dëse vun den Enzymer komplett giess gëtt. Esou kéint bei Recycling-Prozesser zum Beispill evitéiert ginn, datt Mikroplastik iwwereg bleift. Den Ament sinn d’Enzymer allerdéngs nach net gutt genuch erfuerscht, fir datt dat realiséierbar ass. Eng Léisung vun haut op muer sinn d’Plastik-Friesser also net, den Tim Huber gesäit awer vill Loft no uewen an eng grouss Chance fir d’Zukunft:

"Enzyme sind wirklich eine Riesen-Chance weil sie zum Beispiel im Vergleich zum mechanischem Recycling, was wir hauptsächlich zur Zeit machen, sehr viel weniger Energie verbrauchen. Das heisst vom CO2-Fussabdruck her, sind Enzyme deutlich attraktiver. Was auch sehr spannend ist, ist dass Enzyme in der Lage sind, Polymere abzubauen, für die wir im Moment überhaupt keine Lösung haben, was das Recycling angeht"

Et bleift also ofzewaarden, wéi sech d'Fuerschung an dem Gebitt weiderentwéckele wäert.