De Summer ass esou gutt wéi gelaf, a fir d'Schüler geet den Eescht vum Liewen (erëm) un. Et gëtt awer och Leit, déi d'Schoul de Summer iwwer net verlooss hunn. A genee bei déi gi mir virun der Rentrée luussen.

10/09/2013 Och d'Portieren hu Rentrée