D'Haus-zu-Haus Sammlunge vun der Superdreckskëscht ginn duerch déi schlecht Stroossekonditioune behënnert. 

D'Superdreckskëscht deelt mat, dass d'Haus-zu-Haus Sammlung déi fir haut zu Bauschelt, Géischdrëf an an der Stauséigemeng geplangt ass, duerch déi schlecht Stroossekonditioune behënnert gëtt. Verschidden Addresse kënnen dowéinst eventuell net ugefuer ginn.