zu Garnech gett no dem "Mucky" enger eeleren Dackel gesicht. Telefon 621 325 601