Zu Téiteng an der Laangertegaass gouf eng Dauf agefaang. Wien d'Déier vermësst ka sech mellen um Telefon 56 40 28.